การเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงิน

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน

ทางร้าน ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

ความเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน

- สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ ร้าว ทะลุ มีรอยขูดขีดที่ตัวสินค้า อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากทางบริษัทตามข้อกำหนดการสั่งสินค้าที่ได้ถูกระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หรือเอกสารแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

- สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีกลิ่นเหม็น เน่า เสีย, รอยสนิมติดที่กระป๋อง เป็นต้น

- สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ จากแมลงและสัตว์

- สินค้าประเภทแชมพู จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ ทุกกรณี

- สินค้าทุกประเภทหากกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า สภาพไม่พร้อมต่อการขาย ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

- ทางร้าน ขอปฏิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

- ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

- ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังทางร้าน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

- ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับมายังร้าน ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า

- การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางร้าน ก่อนในทุกกรณี

- ทางร้าน จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 3 - 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

- ในกรณีที่ทางร้าน ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว พบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า

- กรณีสินค้ามีปัญหาหลังระยะเวลา 7 วัน แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกัน กรุณาติดต่อกับทางร้าน

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

ทางร้าน จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น