เกี่ยวกับ FIT-ONE

ความพึงพอใจ ของลูกค้า

คือเป้าหมายหลักในการทําธุรกิจ ของ ฟิตวัน เพ็ทมาร์ท

ร้านฟิตวัน เพ็ทมาร์ท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งในด้าน สินค้าและการบริการลูกค้า ดังนั้น จําให้ความสําคัญกับ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ และทักษะในสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถส่งมอบ บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ (Service Quality)

ประวัติความเป็นมา

store ฟิตวัน เพ็ตมาร์ท ได้เปิดดําเนินการสาขาแรกมาตั้งแต่ปี 2549 รูปแบบธุรกิจเป็นร้านค้าขายปลีก (Retailer) จําหน่ายอาหาร และอุปกรณ์แทบครบวงจรสําหรับท่านที่มีสัตว์เลี้ยง สนุข แมว นก หนู กระต่าย และปลา โดยมีสินค้าไว้บริการลูกค้ามากมายหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งทางร้านฯ ได้คัดเลือกสินค้ามาจําหน่ายเฉพาะสินค้าที่ดีและมีคุณภาพได้ มาตรฐานเท่านั้น โดยมีสินค้าวางจําหน่ายรวมกันมากกว่า 5,000 รายการ ทําให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าซื้อได้แบบ "One Stop Shopping" และมีสาขาเปิดให้บริการลูกค้าย่านปทุมธานี 3 สาขา และ ระยอง 1 สาขา รวม 4 สาขา

Shopping Online

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิตอล ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 ทางร้าน ฟิตวัน เพ็ทมาร์ท ได้ มีการขยายเพิ่มช่องทางในการบริการลูกค้า ผ่านช่องทาง ซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) โดยลูกค้าทั่ว ประเทศสามารถซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ของทาง ร้าน

Click & Collect

นอกเหนือจากนี้ทางร้านฯ ยังได้เพิ่มช่องทางบริการใหม่ "Click & Collect" เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและ ความรวดเร็วในการรับสินค้าที่สั่งซื้อ รวมทั้งประหยัดค่า ใช้จ่ายในเรื่องค่าจัดส่งสินค้า โดยบริการนี้ลูกค้าสามารถ จอง วันที่-เวลา-สถานที่ ที่ต้องการรับสินค้า รวมทั้งยัง สามารถเลือกรับสินค้าได้ 4 ช่องทางเลือก ได้แก่

  1. รับสินค้าที่ ร้านฟิตวันทุกสาขา (Drive Thru) เปิดบริการเวลา 10:00 - 20:00 น. (หยุดทุกวันพุธ)
  2. รับสินค้าที่ ตู้ล็อกเกอร์-อัตโนมัติ (Parcel Locker) เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
  3. รับสินค้าที่ บ้าน หรือสํานักงาน (Home Delivery) สําหรับลูกค้าที่จุดรับสินค้าอยู่ในพื้นที่บริการ "Click & Collect" ซึ่งจัดส่งสินค้าโดยพนักงานของ ฟิตวัน เพ็ทมาร์ท (จัดส่งฟรี) บริการจัดส่งสินค้าตั้งแต่ เวลา 11:00 - 20:00 น. (หยุดทุกวันพุธ)
  4. รับสินค้าที่ บ้าน หรือสํานักงาน (Home Delivery) สําหรับลูกค้าที่จุดรับสินค้าอยู่นอกในพื้นที่บริการ "Click & Collect" จัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง (ลูกค้าชําระค่าจัดส่งตามจริง) บริการจัดส่งสินค้าตั้งแต่ เวลา 09:00 - 20:00 น.