ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

1. คำอธิบาย เงื่อนไข และข้อจำกัดในการบริการ

ร้านฟิตวัน เพ็ทมาร์ท สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และจัดส่งสินค้านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า ""บริการ"") การให้บริการนี้ มีพื้นที่จำกัด และร้านมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ

ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และอนุญาตให้ร้านดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ

โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ บางช่องทางการจัดส่งสินค้ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ราคาสินค้าที่ระบุในหน้าเว็บไซต์เป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น โดยร้านจะเสนอราคาที่แน่นอนในใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขายในวันที่ร้านจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อร้าน สัญญาระหว่างท่านและร้านในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ร้านมีอยู่ ซึ่งร้านไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการและรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์

การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของร้านนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์นี้

ก่อนใช้บริการนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบว่าบัตรชำระเงินของท่านยังสามารถใช้ชำระค่าสินค้าทางเว็บไซต์ได้และบัตรดังกล่าวไม่สิ้นอายุก่อนวันที่คาดว่าจะมีการส่งสินค้าที่สั่งซื้อ หากบัตรชำระเงินของท่านสิ้นอายุในวันที่ส่งสินค้า ร้านสงวนสิทธิยกเลิกการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


2. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของร้าน


ร้านขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ www.fit1bkk.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า ร้านอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

3. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ


ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.fit1bkk.com ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้แก่ร้าน ท่านตกลงจะแจ้งให้ร้านทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 081-8141012 หรือทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

ร้านมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากร้านมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด 

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน


ระหว่างการลงทะเบียน ร้านจะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้ร้านทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากร้านมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของร้านไปโดยมิชอบ ร้านขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ ร้านไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

5. บัตรสมาชิก


หากท่านเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟิตวัน เพ็ทมาร์ท ไว้แล้ว ท่านมีสิทธิที่จะใช้หมายเลขสมาชิกของท่านในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.fit1bkk.com เพื่อสะสมคะแนนได้ เมื่อมีการชำระเงินค่าสินค้า จำนวนคะแนนที่ได้รับตามราคาของสินค้าที่ท่านรับไว้และตามเงื่อนไขของร้าน ณ เวลาที่มีการส่งสินค้าจะได้รับการบันทึกเข้าในบัญชีของท่าน หากท่านไม่ได้รับสินค้าบางรายการหรือมีการคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์) คะแนนจำนวนตามราคาสินค้าที่คืน ณ เวลาที่มีการส่งสินค้า จะถูกหักออกจากบัญชีของท่าน

6. รายละเอียดและเงื่อนไขในการบริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Order By Phone)


6.1  บริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์” คือ บริการที่ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์www.fit1bkk.comได้ทางโทรศัพท์
6.2  ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้ โดยโทรมาที่ 081-8141012(ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.30 น) ร้านจะจัดให้มีพนักงานรับสายซึ่งเสมือนเป็นผู้ช่วยของท่านในการซื้อสินค้า เพื่อรับคำสั่งซื้อสินค้า (Order) ของท่าน 
6.3  เมื่อท่านทำคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ร้านจะยืนยันคำสั่งซื้อ รวมถึงรอบการจัดส่ง สถานที่จัดส่งสินค้า พร้อมกับแจ้งราคาสินค้าโดยประมาณการให้แก่ท่านทางโทรศัพท์ด้วยการส่ง SMS หรือทาง email ที่ท่านแจ้งไว้ในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยแจ้งยกเลิกก่อนเวลา 19.00 น. ก่อนวันจัดส่งสินค้าให้ร้านทราบทาง 081-8141012 
6.4  ราคาสินค้าที่ท่านได้รับแจ้งจากร้านหลังจากทำคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนั้น เป็นราคาโดยประมาณการเท่านั้น โดยราคาสินค้าที่เรียกเก็บเงินจากท่านจะเป็นราคาสินค้าที่วางจำหน่ายที่ ร้านฟิตวัน เพ็ทมาร์ท ในวันที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน หากสินค้ารายการใดมีราคาแตกต่างไปจากราคา ณ เวลาที่ท่านทำรายการสั่งซื้อ หรือท่านไม่ประสงค์จะรับสินค้าทดแทนที่ร้านฯ นำเสนอ ท่านมีสิทธิที่จะไม่รับสินค้าดังกล่าวได้ ซึ่งร้านจะไม่ทำการเรียกเก็บค่าสินค้าที่มีการปฏิเสธดังกล่าวจากท่าน (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าได้ที่เว็บไซต์ www.fit1bkk.com ในเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า)
6.5  หากในวันจัดส่งสินค้า ไม่มีสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ท่านสั่งซื้อจำหน่าย ร้านฯ อาจนำเสนอสินค้าทดแทนให้แก่ท่าน 
6.6  ท่านสามารถใช้คูปองอิเล็คทรอนิคส์ (e-Coupon) สำหรับการซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ได้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของ e-Coupon นั้นๆ ที่กำหนดไว้ (เช่น ยอดซื้อขั้นต่ำ หรือ e-Coupon จะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่จัดส่งสินค้า เป็นต้น) เพื่อรับส่วนลดหรือสิทธิอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน e-Coupon ดังกล่าว โดยท่านจะต้องแจ้งรหัส e-Coupon ให้ร้านทราบก่อนสิ้นสุดการทำคำสั่งซื้อ 
6.7  ท่านสามารถชำระค่าสินค้าให้แก่ร้านเป็นเงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้ 
6.8  หากท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟิตวันเพ็ทมาร์ท และเมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับแต้มสะสมสมาชิกจากยอดซื้อสินค้าดังกล่าว ในลักษณะเดียวกันกับที่ท่านจะได้รับเมื่อซื้อสินค้าในร้าน ดังนั้น ร้านจึงขอให้ท่านแจ้งหมายเลขสมาชิกที่ถูกต้องให้ร้านทราบก่อนสิ้นสุดการทำคำสั่งซื้อ 
6.10  เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการสั่งซื้อสินค้าทางทางโทรศัพท์ (Order by Phone) นี้ ให้บริการนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ ตามที่ได้ระบุที่ www.fit1bkk.com ด้วย

7. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา


ร้านเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.fit1bkk.com และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.fit1bkk.com ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า ""ผู้ใช้เว็บไซต์"") และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของร้านหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

ทั้งนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

•  ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทำการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานของตน
•  กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
•  กระทำการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากร้าน
•  กระทำการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
•  ใช้เว็บไซต์ในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
•  ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์
•  สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์

8. การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต


ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่

•  การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในท้องที่ใดๆ
•  การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ ร้าน หรือร้านอื่นในเครือเทสโก้
•  การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
•  การกีดกันมิให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้
•  การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์สาธารณะ
•  การขัดขวางหรือทำให้เครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ www.fit1bkk.com หยุดชะงัก
•  การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสำเนาเอกสารอิเล็คทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์


ร้านมีสิทธิที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร้านโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่ร้านหรือร้านอื่นในเครือของเทสโก้ หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจากร้านอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากร้านจากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

9. การใช้บริการ


ร้านพยายามอย่างที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะทางเทคนิคของการให้บริการ ร้านไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์หรือโดยปราศจากซึ่งปัญหาใดๆ แต่หากท่านพบความผิดพลาดทางเทคนิค ท่านสามารถรายงานความบกพร่องผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ และร้านจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ร้านสงวนสิทธิ์ที่จะมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์ www.fit1bkk.com ได้หากมีความจำเป็นในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบ หรือเพื่อการนำระบบใหม่ๆ มาใช้

ร้านมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการจัดให้มีการบริการได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำการขยายการให้บริการออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในระหว่างขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อผ่านการบริการทางเว็บไซต์ 

10. ความรับผิด


แม้ว่าร้านจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ www.fit1bkk.com ก็ตาม ร้านก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ ร้านจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์ หากร้านพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่ร้านในการที่จะแก้ไข ร้านจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ ร้านไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

•  ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.fit1bkk.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในเว็บไซต์ www.fit1bkk.com หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้
•  ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากร้านและโดยทางเทคนิคร้านไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
•  การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ www.fit1bkk.com ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน
•  ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ www.fit1bkk.com

ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของร้านเกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

11. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล


ร้านจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ร้านในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่ร้านเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)  การให้บริการ โดยเฉพาะการรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านกำหนด การชำระเงิน การออกใบเสร็จค่าสินค้า การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
(2)  การให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ และส่วนลด ของร้าน (โดยเฉพาะทางอีเมลล์ โทรศัพท์ เอสเอ็มเอส (SMS) หรือเอ็มเอ็มเอส (MMS))

ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่ร้านในการจัดการข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการ

หากท่านใช้บริการผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ร้านมีสิทธิบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการของร้าน

ร้านขอแจ้งว่าร้านจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น

ท่านตกลงว่าได้ให้ข้อมูลของท่านในการสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยความสมัครใจ

12.ข้อกำหนดอื่นๆ


ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของร้าน  ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ www.fit1bkk.com ในภาษาไทยเป็นหลัก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่ร้านไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าร้านสละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของร้านในการใช้สิทธิในภายหลัง หากร้านยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด ร้านไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของร้าน